Organisasjonsutvikling

Dagens samfunn er bygd opp av organisasjoner i stort sett alle sammenhenger. Fra den enkelte familie som er den minste organisasjonsform, til lokale foreninger og lag, samt bedrifter og konsern, til offentlige organisasjoner som kommunestyre og Storting.

Som kursholder for ledere og styremedlemmer i frivillige organisasjoner gjennom flere år, og gjennom mange års erfaring fra styreverv i forskjellige organisasjoner har jeg erfart at organisasjoner drives svært forskjellig. Mange medlemmer av styre er svært profesjonelle, mens mange andre famler og i noen tilfeller kan styremedlemmer være til mer skade for organisasjonen enn gagn. Rett og slett fordi de mangler kunnskap om hvordan en organisasjon skal drives, og hvilke mellommenneskelige prosesser som skjer i en organisasjon.

Jeg har fått mange henvendelser, som går på at organisasjonene trenger en håndbok i hvordan en organisasjon skal drives. Jeg vil aldri ta på meg oppgaven å beskrive hvordan en organisasjon skal drives, men jeg kan godt beskrive hvordan de kan drives. Jeg sier ”kan drives”, fordi det er mange løsninger som er gode, og håndboken er kun ment som et rådgivende verktøy.

Hensikten med denne publikasjon er å hjelpe til med å etablere og drive en organisasjon. Det være seg frivillige organisasjoner som lag og foreninger, eller bedriftsorganisasjoner som Aksjeselskap eller Samvirkeselskap. Det er utfordrende å dekke enhver type organisasjon med de særegenheter som måtte forekomme, men sidene skal kunne gi en ide og et utkast til etablering og drift av en organisasjon. Publikasjonen skal kunne gi leseren en bakgrunn og forståelse for temaet, og på dette grunnlag selv kunne vurdere hvordan han best skal drive sin egen organisasjon.

Hva er en organisasjon?

"En organisasjon er en gruppe mennesker som arbeider sammen for samme aksepterte mål og -sak, og som hjelper hverandre gjennom effektiv samordnet innsats."

Vi ser av denne definisjonen at den spenner fra kjernefamilien til De Forende Nasjoner (FN).

En organisasjon kan altså være så mangt. Vi skal gjennom disse kapitlene se på forskjellige organisasjonsformer, og forsøke å belyse hvordan de blir drevet.Oppbygging av publikasjonen

Hensikten med publikasjonen er, som nevnt, en hjelp til forskjellige organisasjoner med å drifte sin organisasjon. Primært er denne hjelpen rettet mot frivillige organisasjoner, lag og foreninger, men også kommersielle organisasjoner vil i noen grad være dekket.

Publikasjonen er delt inn i følgende kapitler:

 • Forside
  Gir en introduksjon til temaet organisasjonsutvikling.
 • Virksomhetstyper
  Introduksjon til de tre sektorer.
 • Organisasjonsmodeller
  Tar for seg forskjellene mellom drift- og kontrollerende organisasjon, samt belyser hva som gjør en organisasjon lovlig.
 • Selskapsformer
  En guide til valg av selskapsform for en planlagt organisasjon eller virksomhet.
 • Etablering
  Beskriver prosessen for å etablere en organisasjon eller virksomhet.
 • Styrende organer
  Kapitlet kommer nærmere inn på oppgaver for generalforsamling/årsmøte og styret.
 • Drift og funksjoner
  Gjennomgang av funksjoner som må dekkes i en organisasjon. Leder, nestleder, sekretær, styremedlem, spesielle funksjoner osv.
 • Styringsverktøy
  Gjennomgår en del verktøy som et styre har til rådighet. Verdigrunnlag, vedtekter, handlingsplaner, budsjetter og protokoller.
 • Ledelse
  Råd og tips til god ledelse av organisasjon og styre.
 • Møtegjennomføring
  Råd og tips til effektive møtegjennomføringer.
 • Valgkomité og valg
  Valgkomiteens viktighet og oppgaver, samt valgprosedyrer.
 • Om forfatter
  Kort informasjon om forfatter av publikasjonen.

De tre første kapitlene er av teoretisk karakter, mens kapittel 4 og 5 dreier seg om etablering av virksomhet eller organisasjon.
De seks neste kapitler er råd og tips til drift av en organisasjon, mens det siste kun er av informativ art.

Organisasjonsstyrene er ofte, og med stor fordel, satt sammen av begge kjønn. På disse sidene omtaler jeg ofte, i all enkelhet, funksjonene med ”han”. Dette må i denne sammenheng ses på som et kjønnsnøytralt begrep og det menes både ”hun” og ”han”.

Det gjøres oppmerksom på at denne publikasjonen er underlagt lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven), og må kun brukes i det tilgjengelige format den er presentert i av forfatter. Publikasjonen eller deler av denne må ikke kopieres eller skrives ut. Brudd på dette kan medføre erstatningsansvar.


Det kan forekomme endringer på enkelte sider, da disse er gjenstand for kontinuerlig forbedringer. Nederst på hver side står det når siden er oppdatert.God lesning!

(c) Birger Olsen 2016
Oppdatert sep 20